+420 606 515 642+420 739 924 722

Obchodní podmínky

Formuláře ke stažení

Veškeré formuláře ke stažení ZDE!

 

Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodu All4kites.cz

Čl. I

Základní ustanovení

(1) Provozovatelem internetového obchodu All4kites.cz umístěného na<http://www.all4kites..cz> (dál jen „e-shop“) je Petr Rychnovský, IČO: 76562221, DIČ: CZ8611023388, se sídlem 503 22  Libčany, Libčany 247, tel.: +420606515642, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstríku vedeného

na Magistrátu města Hradec Králové pod c. j.: MMHK/094924/2015 Sp. značka.: SZ MMHK/094921/2015

(dále jen „all4kites.cz“). kontaktní údaje o All4kites.cz naleznete na našich stránkách.

(2) Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu All4kites.cz a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým jsou All4kites.cz a kupující.

(3) Kupujícím ve smyslu odstavce 2 může být spotřebitel nebo podnikatel. Kupující, který je člověk a zároveň kupní smlouvu uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, je spotřebitelem. Kupující, který není spotřebitel je podnikatel, přičemž za podnikatele se považuje každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

(4) Pokud je kupujícím spotřebitel, řídí se právní vztahy mezi All4kites.cz a kupujícím-spotřebitelem ustanoveními občanského zákoníku včetně jeho ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem a včetně zvláštních právních předpisů na ochranu spotřebitele. Pokud je kupujícím podnikatel, resp. osoba, která není spotřebitelem, řídí se právní vztahy mezi All4kites.cz a kupujícím, který není spotřebitelem, ustanoveními občanského zákoníku, s výjimkou ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem a s výjimkou zvláštních právních předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitele nelze uplatnit na dárky a jiné bonusy, které jsou kupujícímu-spotřebiteli poskytovány zcela zdarma.

(5) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby.

Čl. II

Kupní smlouva

(1) Nabídkou, tzn. návrhem k uzavření kupní smlouvy, je umístění nabízeného zboží do e-shopu. Kupní smlouva pak vzniká odesláním objednávky ze strany kupujícího kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku!“ a přijetím objednávky ze strany All4kites.cz. Přijetí objednávky All4kites.cz neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na e-mail uvedený kupujícím v objednávce; toto potvrzení však nemá vliv na vznik kupní smlouvy. Za případné chyby při přenosu dat All4kites.cz nenesou odpovědnost. Kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody jejich smluvních stran nebo z důvodů uvedených v právních předpisech, kterými se kupní smlouva řídí.

(2) Kupujícímu je před odesláním objednávky umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku!“; za případné chyby při přenosu dat All4kites.cz nenesou odpovědnost

(3) All4kites.cz si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část ještě před uzavřením kupní smlouvy, a to na základě dohody s kupujícím, v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil kupní cenu, bude mu částka kupní ceny nebo její uhrazená část převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

(4) Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslání objednávky zboží All4kites.cz podle odstavce 2. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je ze strany All4kites.cz objednávka potvrzena kupujícímu informativním e-mailem na e-mail uvedený kupujícím v objednávce.

(5) Jednotlivé kupní smlouvy jsou po svém uzavření All4kites.cz archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze pro All4kites.cz.

(6) Kupující při převzetí objednaného zboží obdrží zároveň daňový doklad obsahující základní údaje kupní smlouvy.

(7) Ceny zboží jsou v e-shopu uváděny bez i včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné. Náklady na dodání zboží (dopravné a dobírečné) se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Aktuální platební a dodací podmínky, včetně nákladů na dodání, jsou uvedeny v sekci „Dodací podmínky“ na http://all4kites.cz/dodaci-podminky. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

(8) Kupní smlouvou se All4kites.cz zavazují, že kupujícímu odevzdají zboží, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí pro All4kites.cz kupní cenu. All4kites.cz si vyhrazují vlastnické právo k zboží, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

(9) All4kites.cz kupujícímu odevzdají zboží, jakož i doklady, které se k zboží vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k zboží v souladu s kupní smlouvou. All4kites.cz splní povinnost odevzdat zboží kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v místě plnění a včas mu to oznámí.

(10) All4kites.cz odevzdají kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Mají-li All4kites.cz zboží odeslat, odevzdají zboží kupujícímu, který je podnikatelem, předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, kupujícímu, který je spotřebitelem, odevzdají All4kites.cz zboží okamžikem, kdy mu zboží předá dopravce.

(11) Pokud All4kites.cz dodají větší množství zboží, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

 (12) Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí All4kites.cz zboží podle zvyklostí; není-li takových zvyklostí, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří All4kites.cz zboží pro přepravu.

(13) Zboží je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné zboží a vady v dokladech nutných pro užívání zboží. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou All4kites.cz způsobily porušením své povinnosti. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ní All4kites.cz umožnily nakládat. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže All4kites.cz škodu způsobily porušením své povinnosti.

(14) Prodlením strany s převzetím zboží vzniká druhé straně právo zboží po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání zboží podmíněno.

(15) Pokud kupující objednané a doručené zboží bezdůvodně nepřevezme a zboží bude z tohoto důvodu vráceno zpět All4kites.cz, zavazuje se kupující uhradit All4kites.cz vícenáklady, které v souvislosti s tím All4kites.cz vznikly (balné, poštovné apod.), a které jsou stanoveny paušální částkou ve výši dvojnásobku dopravného sjednaného pro takto nepřevzaté zboží.

(16) Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

(17) Uzavřená kupní smlouva, resp. příslušný daňový doklad obsahující podstatné náležitosti kupní smlouvy, je All4kites.cz archivován na dobu podle příslušných právních předpisů, a to za účelem plnění kupní smlouvy a není přístupný třetím nezúčastněným stranám.

Čl. III

Práva z vadného plnění

(1) All4kites.cz odpovídají kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které All4kites.cz nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití All4kites.cz uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

(2) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

(3) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy zboží.

(4) Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

(5) Má-li zboží vadu, z níž jsou All4kites.cz zavázány, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

(6) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady,

b) na odstranění vady opravou zboží,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

(7) Kupující sdělí All4kites.cz, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu All4kites.cz; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li All4kites.cz vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy

(8) Je-li kupujícím spotřebitel, má v případě podstatného porušení smlouvy právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu All4kites.cz nemohou dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že All4kites.cz nezjednají nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

(9) Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

(10) Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, mohou All4kites.cz dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady mohou All4kites.cz odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží.

(11) Neodstraní-li All4kites.cz vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítnou odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu All4kites.cz.

(12) Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

(13) Při dodání nového zboží vrátí kupující All4kites.cz na její náklady zboží původně dodané.

(14) Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání zboží.

(15) Zárukou za jakost se All4kites.cz zavazují, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.

(16) Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle kupní smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Má-li koupené zboží uvést do provozu někdo jiný než All4kites.cz, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

(17) Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost.

(18) Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit All4kites.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat All4kites.cz. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva zboží reklamovat, dává však All4kites.cz možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

(19) Další práva a povinnosti související s uplatněním reklamace jsou upravena v čl. IV těchto obchodních podmínek, které mají povahu reklamačního řádu.

Čl. IV

Právo spotřebitele odstoupit od smluv uzavřených distančním způsobem

(1) Spotřebitel, který uzavře s All4kites.cz kupní smlouvu prostřednictvím e-shopu, tedy pomocí prostředku komunikace na dálku, má do 14 dnů právo odstoupit od této kupní smlouvy bez udání důvodu. Lhůta 14 dnů se počítá ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

(2) Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat All4kites.cz na některém z kontaktů uvedených v čl. I odst. 1 a 2 těchto obchodních podmínek formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Pro tyto účely je spotřebitel oprávněn použítvzorový formulář pro odstoupení, který je k dispozici ZDE!. Použití formuláře však není povinností spotřebitele.

(3) Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

(4) Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy podle tohoto článku, vrátí All4kites.cz platbu přijatou od spotřebitele po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. All4kites.cz takto spotřebiteli vrátí všechny platby, které od spotřebitele obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání All4kites.cz nabízený). Pro vrácení plateb All4kites.cz použijí stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčí jinak; s tím, že spotřebiteli tím v žádném případě nevzniknou další náklady.

(5) V případě odstoupení od kupní smlouvy podle tohoto článku je spotřebitel povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zaslat zpět nebo je předat na adrese uvedené v čl. I odst. 1 a 2 těchto obchodních podmínek. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

(6) V případě odstoupení od kupní smlouvy podle tohoto článku ponese spotřebitel přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši, která se může rovnat ceně takto vráceného zboží.

(7) V případě odstoupení od kupní smlouvy podle tohoto článku odpovídá spotřebitel pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

(8) Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i od smlouvy o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.

(9) Pokud již není možné, aby spotřebitel vrátil All4kites.cz zboží podle odstavce 4 (zboží bylo zničeno, spotřebováno apod.), je spotřebitel povinen poskytnout All4kites.cz peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vráceno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, mohou All4kites.cz uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu s tím, že All4kites.cz v takovém případě vrátí spotřebiteli jen takto sníženou kupní cenu. All4kites.cz jsou povinny vzniklou škodu spotřebiteli prokázat.

(10) Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

(11) Ustanovení odstavce 8 až 10 platí i v případě, kdy kupující není spotřebitelem.

Čl. V

Reklamační řád

(1) Ustanovení reklamačního řádu upravují postup reklamace při reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím e-shopu u All4kites.cz.

(2) Ustanovení reklamačním řádu mají přednost před ostatními ustanoveními obchodních podmínek.

(3) Jako doklad o záruce (záruční list) vystavují All4kites.cz ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad v podobě faktury, nebo prodejky (dále jen „záruční list“). V záručním listě jsou uvedeny veškeré údaje pro uplatnění záruky. Na žádost kupujícího poskytnou All4kites.cz záruku písemnou formou.

(4) Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

(5) Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou, tj. zboží poškozené, použité, nekompletní apod., taková charakteristika je vždy uvedena u zboží, není-li uvedena, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní.

(6) V případě použitého zboží All4kites.cz neodpovídají za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla zboží při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Tuto dobu uvedou All4kites.cz v dokladu o prodeji zboží a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

(7) Kupující může zboží reklamovat osobně, nebo odeslat na adresu: Petr Rychnovský, Libčany 247, 503 22  Libčany , tel.: +420606515642. Pokud bude kupující zboží reklamovat osobně, je nutné domluvit termín osobního uplatnění na tel.: +420606515642 nebo na e-mailu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Pokud je v záručním listě zboží uveden autorizovaný servis, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo v autorizovaném servisním středisku.

(8) Pokud bude reklamované zboží odesíláno na adresu All4kites.cz nebo na adresu autorizovaného servisu, měl by jej kupující důkladně zabezpečit, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a telefonní číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i kupujícímu, který je spotřebitelem, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak. Taktéž doporučujeme zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (viz níže).

(9) Kupující, který je podnikatelem, doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Tento postup je doporučen i kupujícímu, který je spotřebitel, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

(10) All4kites.cz negarantují plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky All4kites.cz neschválenými součástmi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce, ledaže je taková kompatibilita u podobného zboží obvyklá a nebylo-li All4kites.cz u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží kompatibilní pouze s uvedeným seznamem či není kompatibilní s uvedeným seznamem.

(11) Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou.

(12) Záruka se dále nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití): mechanickým poškozením zboží, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno, neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, použitím neautorizovaného spotřebního materiálu, zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů, zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy, zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí. Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a All4kites.cz výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

(13) Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři nebo v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady se doporučuje písemná forma.

(14) V případě, že bude reklamace zamítnuta a kupující bude souhlasit s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době, nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu kupujícího, resp. na základě uzavřené servisní smlouvy.

(15) All4kites.cz mají právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

(16) Pokud je kupující spotřebitelem, rozhodnou All4kites.cz o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady All4kites.cz vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem; takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na zboží skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Uvedené lhůty neplatí ve vztahu ke kupujícímu, který není spotřebitelem, v tomto případě bude o reklamaci rozhodnuto nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace.

(17) All4kites.cz vydají, kupujícími, který je spotřebitelem, písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění bude předáno ihned. Dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

(18) Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady zboží má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

(19) Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen zboží převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

(20) Po vyřízení reklamace All4kites.cz upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, zprávou SMS, nebo e-mailem. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení jsou All4kites.cz oprávněny účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého bylo zboží přijato do reklamace a musí prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Čl. VI

Ochrana osobních údajů

(1) Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

(2) Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Čl. VII

Závěrečná ustanovení

(1) Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťují All4kites.cz prostřednictvím elektronické adresy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

(2) All4kites.cz jsou oprávněny k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

(4) Označením zaškrtávacího pole u prohlášení ve znění „Souhlasím s obchodními podmínkami“ a uzavřením kupní smlouvy odesláním objednávky klinutím na tlačítko „Odeslat objednávku!“, kupující potvrzuje, že měl možnost se před uzavřením smlouvy seznámit s těmito obchodními podmínkami, včetně ustanovení o právech vznikajících z vadného plnění, práv ze záruky a podmínkami pro jejich uplatnění a ustanovení o možnostech odstoupení od kupní smlouvy a s těmito obchodními podmínkami, kterými se řídí uzavřená kupní smlouva, se seznámil a vyslovuje s nimi souhlas.

(5) Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

(6) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Obchodní podmínky umožňují jejich archivaci a reprodukci.

(7) Daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží kupující při převzetí zboží.

(8) Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2014 a ruší předchozí znění obchodních podmínek a jsou k dispozici v sídle a provozovně All4kites.cz nebo portálu All4kites.cz.

V Hradci Králové dne 1. 1. 2015

Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchoduAll4kites.cz

Čl. I

Základní ustanovení

(1) Provozovatelem internetového obchodu All4kites.cz umístěného na<http://www.all4kites..cz> (dál jen „e-shop“) je Petr Rychnovský, IČO: 76562221, DIČ: CZ8611023388, se sídlem 500 12  Hradec Králové, Tř. E. Beneše 1525/80, tel.: +420606515642, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (dále jen „all4kites.cz“). kontaktní údaje o All4kites.cz naleznete na našich stránkách.

(2) Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu All4kites.cz a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým jsou All4kites.cz a kupující.

(3) Kupujícím ve smyslu odstavce 2 může být spotřebitel nebo podnikatel. Kupující, který je člověk a zároveň kupní smlouvu uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, je spotřebitelem. Kupující, který není spotřebitel je podnikatel, přičemž za podnikatele se považuje každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

(4) Pokud je kupujícím spotřebitel, řídí se právní vztahy mezi All4kites.cz a kupujícím-spotřebitelem ustanoveními občanského zákoníku včetně jeho ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem a včetně zvláštních právních předpisů na ochranu spotřebitele. Pokud je kupujícím podnikatel, resp. osoba, která není spotřebitelem, řídí se právní vztahy mezi All4kites.cz a kupujícím, který není spotřebitelem, ustanoveními občanského zákoníku, s výjimkou ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem a s výjimkou zvláštních právních předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitele nelze uplatnit na dárky a jiné bonusy, které jsou kupujícímu-spotřebiteli poskytovány zcela zdarma.

(5) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby.

Čl. II

Kupní smlouva

(1) Nabídkou, tzn. návrhem k uzavření kupní smlouvy, je umístění nabízeného zboží do e-shopu. Kupní smlouva pak vzniká odesláním objednávky ze strany kupujícího kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku!“ a přijetím objednávky ze strany All4kites.cz. Přijetí objednávky All4kites.cz neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na e-mail uvedený kupujícím v objednávce; toto potvrzení však nemá vliv na vznik kupní smlouvy. Za případné chyby při přenosu dat All4kites.cz nenesou odpovědnost. Kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody jejich smluvních stran nebo z důvodů uvedených v právních předpisech, kterými se kupní smlouva řídí.

(2) Kupujícímu je před odesláním objednávky umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku!“; za případné chyby při přenosu dat All4kites.cz nenesou odpovědnost

(3) All4kites.cz si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část ještě před uzavřením kupní smlouvy, a to na základě dohody s kupujícím, v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil kupní cenu, bude mu částka kupní ceny nebo její uhrazená část převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

(4) Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslání objednávky zboží All4kites.cz podle odstavce 2. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je ze strany All4kites.cz objednávka potvrzena kupujícímu informativním e-mailem na e-mail uvedený kupujícím v objednávce.

(5) Jednotlivé kupní smlouvy jsou po svém uzavření All4kites.cz archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze pro All4kites.cz.

(6) Kupující při převzetí objednaného zboží obdrží zároveň daňový doklad obsahující základní údaje kupní smlouvy.

(7) Ceny zboží jsou v e-shopu uváděny bez i včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné. Náklady na dodání zboží (dopravné a dobírečné) se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Aktuální platební a dodací podmínky, včetně nákladů na dodání, jsou uvedeny v sekci „Dodací podmínky“ na http://www.All4kites.cz/dodaci-podminky. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

(8) Kupní smlouvou se All4kites.cz zavazují, že kupujícímu odevzdají zboží, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí pro All4kites.cz kupní cenu. All4kites.cz si vyhrazují vlastnické právo k zboží, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

(9) All4kites.cz kupujícímu odevzdají zboží, jakož i doklady, které se k zboží vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k zboží v souladu s kupní smlouvou. All4kites.cz splní povinnost odevzdat zboží kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v místě plnění a včas mu to oznámí.

(10) All4kites.cz odevzdají kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Mají-li All4kites.cz zboží odeslat, odevzdají zboží kupujícímu, který je podnikatelem, předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, kupujícímu, který je spotřebitelem, odevzdají All4kites.cz zboží okamžikem, kdy mu zboží předá dopravce.

(11) Pokud All4kites.cz dodají větší množství zboží, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

 (12) Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí All4kites.cz zboží podle zvyklostí; není-li takových zvyklostí, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří All4kites.cz zboží pro přepravu.

(13) Zboží je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné zboží a vady v dokladech nutných pro užívání zboží. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou All4kites.cz způsobily porušením své povinnosti. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ní All4kites.cz umožnily nakládat. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže All4kites.cz škodu způsobily porušením své povinnosti.

(14) Prodlením strany s převzetím zboží vzniká druhé straně právo zboží po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání zboží podmíněno.

(15) Pokud kupující objednané a doručené zboží bezdůvodně nepřevezme a zboží bude z tohoto důvodu vráceno zpět All4kites.cz, zavazuje se kupující uhradit All4kites.cz vícenáklady, které v souvislosti s tím All4kites.cz vznikly (balné, poštovné apod.), a které jsou stanoveny paušální částkou ve výši dvojnásobku dopravného sjednaného pro takto nepřevzaté zboží.

(16) Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

(17) Uzavřená kupní smlouva, resp. příslušný daňový doklad obsahující podstatné náležitosti kupní smlouvy, je All4kites.cz archivován na dobu podle příslušných právních předpisů, a to za účelem plnění kupní smlouvy a není přístupný třetím nezúčastněným stranám.

Čl. III

Práva z vadného plnění

(1) All4kites.cz odpovídají kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které All4kites.cz nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití All4kites.cz uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

(2) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

(3) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy zboží.

(4) Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

(5) Má-li zboží vadu, z níž jsou All4kites.cz zavázány, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

(6) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady,

b) na odstranění vady opravou zboží,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

(7) Kupující sdělí All4kites.cz, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu All4kites.cz; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li All4kites.cz vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy

(8) Je-li kupujícím spotřebitel, má v případě podstatného porušení smlouvy právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu All4kites.cz nemohou dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že All4kites.cz nezjednají nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

(9) Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

(10) Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, mohou All4kites.cz dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady mohou All4kites.cz odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží.

(11) Neodstraní-li All4kites.cz vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítnou odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu All4kites.cz.

(12) Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

(13) Při dodání nového zboží vrátí kupující All4kites.cz na její náklady zboží původně dodané.

(14) Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání zboží.

(15) Zárukou za jakost se All4kites.cz zavazují, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.

(16) Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle kupní smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Má-li koupené zboží uvést do provozu někdo jiný než All4kites.cz, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

(17) Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost.

(18) Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit All4kites.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat All4kites.cz. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva zboží reklamovat, dává však All4kites.cz možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

(19) Další práva a povinnosti související s uplatněním reklamace jsou upravena v čl. IV těchto obchodních podmínek, které mají povahu reklamačního řádu.

Čl. IV

Právo spotřebitele odstoupit od smluv uzavřených distančním způsobem

(1) Spotřebitel, který uzavře s All4kites.cz kupní smlouvu prostřednictvím e-shopu, tedy pomocí prostředku komunikace na dálku, má do 14 dnů právo odstoupit od této kupní smlouvy bez udání důvodu. Lhůta 14 dnů se počítá ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

(2) Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat All4kites.cz na některém z kontaktů uvedených v čl. I odst. 1 a 2 těchto obchodních podmínek formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Pro tyto účely je spotřebitel oprávněn použítvzorový formulář pro odstoupení, který je k dispozici ZDE!. Použití formuláře však není povinností spotřebitele.

(3) Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

(4) Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy podle tohoto článku, vrátí All4kites.cz platbu přijatou od spotřebitele po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. All4kites.cz takto spotřebiteli vrátí všechny platby, které od spotřebitele obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání All4kites.cz nabízený). Pro vrácení plateb All4kites.cz použijí stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčí jinak; s tím, že spotřebiteli tím v žádném případě nevzniknou další náklady.

(5) V případě odstoupení od kupní smlouvy podle tohoto článku je spotřebitel povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zaslat zpět nebo je předat na adrese uvedené v čl. I odst. 1 a 2 těchto obchodních podmínek. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

(6) V případě odstoupení od kupní smlouvy podle tohoto článku ponese spotřebitel přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši, která se může rovnat ceně takto vráceného zboží.

(7) V případě odstoupení od kupní smlouvy podle tohoto článku odpovídá spotřebitel pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

(8) Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i od smlouvy o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.

(9) Pokud již není možné, aby spotřebitel vrátil All4kites.cz zboží podle odstavce 4 (zboží bylo zničeno, spotřebováno apod.), je spotřebitel povinen poskytnout All4kites.cz peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vráceno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, mohou All4kites.cz uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu s tím, že All4kites.cz v takovém případě vrátí spotřebiteli jen takto sníženou kupní cenu. All4kites.cz jsou povinny vzniklou škodu spotřebiteli prokázat.

(10) Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

(11) Ustanovení odstavce 8 až 10 platí i v případě, kdy kupující není spotřebitelem.

Čl. V

Reklamační řád

(1) Ustanovení reklamačního řádu upravují postup reklamace při reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím e-shopu u All4kites.cz.

(2) Ustanovení reklamačním řádu mají přednost před ostatními ustanoveními obchodních podmínek.

(3) Jako doklad o záruce (záruční list) vystavují All4kites.cz ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad v podobě faktury, nebo prodejky (dále jen „záruční list“). V záručním listě jsou uvedeny veškeré údaje pro uplatnění záruky. Na žádost kupujícího poskytnou All4kites.cz záruku písemnou formou.

(4) Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

(5) Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou, tj. zboží poškozené, použité, nekompletní apod., taková charakteristika je vždy uvedena u zboží, není-li uvedena, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní.

(6) V případě použitého zboží All4kites.cz neodpovídají za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla zboží při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Tuto dobu uvedou All4kites.cz v dokladu o prodeji zboží a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

(7) Kupující může zboží reklamovat osobně, nebo odeslat na adresu: Petr Rychnovský, Libčiny 247, 503 22  Libčany , tel.: +420606515642. Pokud bude kupující zboží reklamovat osobně, je nutné domluvit termín osobního uplatnění na tel.: +420606515642 nebo na e-mailu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Pokud je v záručním listě zboží uveden autorizovaný servis, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo v autorizovaném servisním středisku.

(8) Pokud bude reklamované zboží odesíláno na adresu All4kites.cz nebo na adresu autorizovaného servisu, měl by jej kupující důkladně zabezpečit, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a telefonní číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i kupujícímu, který je spotřebitelem, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak. Taktéž doporučujeme zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (viz níže).

(9) Kupující, který je podnikatelem, doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Tento postup je doporučen i kupujícímu, který je spotřebitel, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

(10) All4kites.cz negarantují plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky All4kites.cz neschválenými součástmi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce, ledaže je taková kompatibilita u podobného zboží obvyklá a nebylo-li All4kites.cz u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží kompatibilní pouze s uvedeným seznamem či není kompatibilní s uvedeným seznamem.

(11) Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou.

(12) Záruka se dále nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití): mechanickým poškozením zboží, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno, neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, použitím neautorizovaného spotřebního materiálu, zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů, zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy, zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí. Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a All4kites.cz výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

(13) Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři nebo v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady se doporučuje písemná forma.

(14) V případě, že bude reklamace zamítnuta a kupující bude souhlasit s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době, nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu kupujícího, resp. na základě uzavřené servisní smlouvy.

(15) All4kites.cz mají právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

(16) Pokud je kupující spotřebitelem, rozhodnou All4kites.cz o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady All4kites.cz vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem; takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na zboží skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Uvedené lhůty neplatí ve vztahu ke kupujícímu, který není spotřebitelem, v tomto případě bude o reklamaci rozhodnuto nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace.

(17) All4kites.cz vydají, kupujícími, který je spotřebitelem, písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění bude předáno ihned. Dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

(18) Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady zboží má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

(19) Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen zboží převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

(20) Po vyřízení reklamace All4kites.cz upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, zprávou SMS, nebo e-mailem. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení jsou All4kites.cz oprávněny účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého bylo zboží přijato do reklamace a musí prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Čl. VI

Ochrana osobních údajů

(1) Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

(2) Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Čl. VII

Závěrečná ustanovení

(1) Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťují All4kites.cz prostřednictvím elektronické adresy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

(2) All4kites.cz jsou oprávněny k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

(4) Označením zaškrtávacího pole u prohlášení ve znění „Souhlasím s obchodními podmínkami“ a uzavřením kupní smlouvy odesláním objednávky klinutím na tlačítko „Odeslat objednávku!“, kupující potvrzuje, že měl možnost se před uzavřením smlouvy seznámit s těmito obchodními podmínkami, včetně ustanovení o právech vznikajících z vadného plnění, práv ze záruky a podmínkami pro jejich uplatnění a ustanovení o možnostech odstoupení od kupní smlouvy a s těmito obchodními podmínkami, kterými se řídí uzavřená kupní smlouva, se seznámil a vyslovuje s nimi souhlas.

(5) Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

(6) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Obchodní podmínky umožňují jejich archivaci a reprodukci.

(7) Daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží kupující při převzetí zboží.

(8) Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2015 a ruší předchozí znění obchodních podmínek a jsou k dispozici v sídle a provozovně All4kites.cz nebo ZDE!.

V Hradci Králové dne 1. 1. 2015

 

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

 

I. Právní rámec zpracování
Osobní údaje zákazníků a dalších osob (dále též „subjekt údajů“), jejichž osobní údaje společnost Petr Rychnovský zpracovává, jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

II. Správce osobních údajů
Správcem získaných osobních údajů je společnost.:

Petr Rychnovský, Třída Edvarda Beneše 1525/80, 500 12 Hradec Králové 12
IČ: 76562221
DIČ: CZ8611023388
 (dále též „správce“).

III. Přesnost osobních údajů

Subjekt údajů je povinen své osobní údaje (např. při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně ve svých osobních údajích.

IV. Účely zpracování a právní základ zpracování osobních údajů

A.    Jméno, příjmení (včetně případného dodatku charakterizujícího blíže osobu nebo obchodní závod podnikající fyzické osoby), titul (je-li zákazníkem uveden), adresa bydliště či sídla, doručovací adresa, IČO, DIČ, adresa elektronické pošty subjektu údajů, telefonní číslo a údaje o uskutečněném nákupu jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy (např. identifikace zákazníka, potvrzení objednávky, informace o stavu objednávky, doručení objednávky, vystavení daňového dokladu); právním základem zpracování těchto údajů pro uvedený účel je jejich nezbytnost pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.

Výše uvedené osobní údaje jsou po splnění smlouvy dále zpracovávány, je-li to nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na společnost Petr Rychnovský vztahuje.

B.    Osobní údaje uvedené pod písm. A a údaje o historii zákazníkem učiněných objednávek, uskutečněných nákupů a uplatněných reklamací, mohou být zpracovávány pro účely vedení internetového uživatelského účtu zákazníka; právním základem zpracování těchto údajů pro uvedený účel je souhlas udělený zákazníkem.

C.    Osobní údaje zákazníků uvedené pod písm. A mohou být zpracovávány pro účely přímého marketingu tj. zejména zasílání obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb společnosti Petr Rychnovský; právním základem zpracování těchto údajů je v tomto případě oprávněný zájem společnosti Petr Rychnovský Účastníte-li se soutěže pořádané společností Petr Rychnovský mohou být uvedené údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu na základě Vámi uděleného souhlasu.

D.    Jméno, příjmení, číslo občanského průkazu případně cestovního pasu subjektu údajů, případně jiné identifikační a kontaktní údaje mohou být společností Petr Rychnovský vyžadovány a zpracovávány za účelem identifikace osoby při vracení peněžitého či nepeněžitého plnění z důvodu zániku smluvního vtahu (např. zrušení kupní smlouvy z důvodu odstoupení), při převzetí výhry v soutěži pořádané společností Petr Rychnovský, nebo při vyzvednutí zboží, a s tím související ochrany stran před vydáním plnění neoprávněné osobě. Právním základem zpracování těchto údajů je v tomto případě oprávněný zájem správce.

E.    Identifikační údaje subjektu údajů ve formě kamerového záznamu získaného v prodejních a skladových prostorách společnosti Petr Rychnovský, mohou být společností Petr Rychnovský zpracovávány za účelem ochrany jejího majetku, života a zdraví osob. V odůvodněných případech mohou být předány orgánům činným v trestním řízení, případně jiný zainteresovaným subjektům pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna). Právním základem zpracování těchto údajů je v tomto případě oprávněný zájem společnosti Petr Rychnovský

F.    Když používáte naše webové stránky.:
 www.stany-nuzkove.cz, www.vysavace-sacky.cz, www.obchod-tonery.cz,
www.hracky-vytvarne.cz, www.all4kites.cz, www.vseumime.cz

 (dále jen „Webové stránky“) společnost Petr Rychnovský z Vašeho prohlížeče přijímá a zaznamenává informace, které mohou zahrnovat osobní údaje. Ke sesbírání těchto informací používáme nejrůznější postupy, jako jsou například tzv. soubory cookies; tyto informace mohou zahrnovat Vaši IP adresu, jedinečný identifikátor využívající „cookies“, informace o cookies a informace týkající se toho, zda Váš přístroj disponuje softwarem potřebným pro přístup k určitým prvkům, jedinečný identifikátor přístroje a typu přístroje, doménu, typ prohlížeče a jazyk, druh operačního systému a jeho nastavení, stát a časové pásmo, dříve navštívené webové stránky, informace o Vašich krocích na našich Webových stránkách, jako například klikání, uskutečněné nákupy a označené preference a čas přístupu a referenční adresy URL.

Cookies používáme ke sledování toho, jak naši zákazníci používají Webové stránky, a abychom porozuměli preferencím našich zákazníků (například volba státu a jazyka). To nám umožňuje poskytovat našim zákazníkům služby a zlepšovat jejich internetovou zkušenost. Cookies používáme též k získání souhrnných údajů o provozu na stránkách a jejich komunikaci, ke zjištění trendů a získání statistických údajů s cílem naše Webové stránky dále zlepšovat. Na Našich Webových stránkách používáme v zásadě tři kategorie souborů cookies.
o    Funkční: Tyto soubory cookies jsou vyžadovány pro základní fungování stránek, a proto jsou vždy zapnuté; patří k nim cookies, které umožňují si Vás při procházení našich Webových stránek zapamatovat již během jediné návštěvy, nebo – přejete-li si to – při každé návštěvě. Pomáhají vytvořit obsah nákupního košíku a projít procesem zaplacení a také napomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy.
o    Zlepšující fungování (výkon): Tyto soubory cookies nám umožňují zlepšovat funkcionalitu našich Webových stránek tím, že sledujeme jejich používání. V některých případech tyto cookies zlepšují rychlost odezvy na Vaše požadavky a umožňují nám zapamatovat si Vaše volby vybrané pro dané stránky. Pokud tyto cookies odmítnete, může to vést k tomu, že doporučení nebudou přesná a chod stránek se zpomalí.
o    Sociální média a reklama: Cookies pro sociální média nabízejí možnost propojit Vás se sociálními sítěmi a sdílet na nich obsah z našich Webových stránek. Cookies pro reklamu (cookies třetích stran) shromažďují informace napomáhající lépe přizpůsobovat reklamu Vašim zájmům, a to na našich Webových stránkách i mimo ně. V některých případech je součástí těchto cookies i zpracování Vašich osobních údajů. Odmítnutí těchto cookies může mít za následek zobrazení reklamy, která pro Vás nebude tolik relevantní, nebo nemožnost účinně se propojit s účty na Facebooku, Instagramu či jiných sociálních sítích, a/nebo neumožnění, abyste na sociálních médiích sdíleli obsah.

Právním základem zpracování výše uvedených údajů pro dané účely je souhlas udělený subjektem údajů, respektive oprávněný zájem správce pro účely základní analýzy návštěvnosti Webových stránek.

V.
Poskytnutí osobních údajů uvedených v čl. IV písm. A a F je smluvním požadavkem společnosti Petr Rychnovský Jméno, příjmení, adresa bydliště a adresa elektronické pošty u kupujícího, který je nepodnikající fyzickou osobou a jméno, příjmení (včetně případného dodatku charakterizujícího blíže osobu nebo obchodní závod podnikající fyzické osoby), adresa sídla, IČO, DIČ (u plátce DPH) a adresa elektronické pošty u kupujícího, který je podnikající fyzickou osobou, jsou zároveň údaje, které je nezbytné uvést do smlouvy; neposkytnutí těchto údajů může vést k nemožnosti uzavření smlouvy.

VI. Doba uložení

Osobní údaje budou uloženy u společnosti Petr Rychnovský po dobu, která je vyžadována platnými právními předpisy, není-li doba takto stanovena tak po dobu, po kterou trvá právní důvod zpracování či po dobu nezbytnou pro určení výkon nebo obhajobu právních nároků.

VII. Kategorie příjemců osobních údajů:
Zpracováním osobních údajů může společnost Petr Rychnovský pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
•    Doručovatelé zásilek
Správce je oprávněn poskytnout za účelem doručení objednaného zboží jméno, příjmení (včetně případného dodatku charakterizujícího blíže osobu nebo obchodní závod podnikající fyzické osoby), titul (je-li zákazníkem uveden), doručovací adresu a telefonní číslo zákazníka subjektu zajišťujícímu doručení objednaného zboží.
•    Poskytovatelé účetních daňových a právních služeb
Správce je oprávněn poskytnout osobní údaje také osobám poskytujícím správci účetní, daňové a právní služby za účelem plnění svých zákonných povinností a v případech, kdy je to nezbytné pro stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků, ať již v soudním, mimosoudním či správním řízení.
•    Subjekty posuzující oprávněnost reklamací
Správce je oprávněn poskytnout subjektu zajišťujícímu pro správce posouzení oprávněnosti reklamace daňové doklady k zakoupenému zboží obsahující kromě zákonem vyžadovaných náležitostí také e-mailovou adresu a telefon zákazníka.
•    Subjekty poskytující služby v rámci přímého marketingu
Správce je oprávněn poskytnout adresu elektronické pošty a telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení subjektům, které tuto činnost vykonávají pro správce jako zpracovatelé.
•    Subjekty poskytující služby výdejního/reklamního místa
Správce je oprávněn poskytnout identifikační a kontaktní údaje, údaje o učiněných objednávkách, uskutečněných nákupech a uplatněných reklamacích a číslo bankovního účtu subjektům poskytujícím služby výdejního místa a místa pro uplatnění reklamace zboží.
•    Subjekty oslovující zákazníky za účelem získání hodnocení
Správce je oprávněn se souhlasem subjektu údajů poskytnout informace o objednávce a e-mailovou adresu subjektům oslovujícím zákazníky za účelem získání hodnocení zakoupeného zboží a poskytnutých služeb.

VIII. Právo na přístup k osobním údajům
Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

IX. Právo na opravu osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

X. Právo na výmaz osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

XI. Právo na omezení zpracování osobních údajů
Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

XII. Právo na přenositelnost osobních údajů
Za podmínek stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů má subjekt údajů právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty,

XIII. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů zpracovávaných z důvodu oprávněného zájmu správce, včetně profilování založeného na oprávněném zájmu správce. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

XIV. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat prostřednictvím elektronické pošty oznámením zaslaným na e-mailovou adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., písemným oznámením zaslaným na adresu sídla správce, či do datové schránky správce (ID: n5ca7i). Souhlas se zasíláním informací o novinkách a slevových a marketingových akcích týkajících se zboží a služeb správce lze odvolat také prostřednictvím elektronického odhlašovacího systému kliknutím na odkaz pro odhlášení z odběru novinek přímo v zaslaném e-mailovém obchodním sdělení.

XV. Uplatnění práv
Výše uvedené práva může subjekt údajů uplatnit prostřednictvím elektronické pošty oznámením zaslaným na e-mailovou adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., písemným oznámením zaslaným na adresu sídla správce, či do datové schránky správce (ID: n5ca7i).

XVI. Právo podat stížnost
Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě EU svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Hradci Králové dne 1. 5. 2018

Měna / CurrencyNákupní košík

Cart empty

Nejprodávanější zboží

Novinky v bazaru

Nejnovější fotogalerie

  

Partneři

 

logo b7b441 55ad762f34ab442e9cb930ef5144549b      b7b441 cb7da2ae06354faabeb644fc08ac61dc

 

Spojte se s námi

All4kites.cz 
Petr Rychnovský, Libčany 247, 503 22 Libčany
Tel.: +420 606 515 642 Tel.: +420 739 924 722
E-mail: info@all4kites.cz
IČ:   76562221                 DIČ: CZ8611023388